Loading

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

Rehberlik ve Danışmanlık


İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

• Risklerin kontrol altına alınıp tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için; risk analizlerinin yapılması, bu hususlarla ilgili risk analiz raporunun hazırlanıp önerilerde bulunulması,

• Risk değerlendirme sonuçları dikkate alınarak, ani veya yakın tehlike durumları ve bunlara bağlı risklerin nasıl önleneceğini gösteren risk değerlendirme raporunun hazırlanması,

• Acil durum eylem planlarının hazırlanıp uygulanmasının sağlanması,

• İşin ve işletmenin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik hangi tedbirlerin alınacağını birlikte ekip çalışması yaparak belirlenmesi,

• İşletmede yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin planlama çalışmalarına katılım, hazırlanan planların uygulanmasının takibi,

• Aylık ve yıllık eğitim planlarının yapılması, mevzuatça verilmesi zorunlu eğitimlerin verilmesi, ayrıca verilmesi gereken başka eğitimler varsa planlanıp belirlenmesinin koordine edilmesi,

• İş güvenliği uzmanımızın yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde bulunup, incelemelerde bulunarak yapılacak önlemlerle ilgili öneride bulunması, aylık İSG kurul toplantılarını organize etmesi.

• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için işyeri hekimi ile birlikte çalışmalar yapılması, uygulamaların izlenmesi, kayıt ve istatistiklerin tutulmasının sağlanması,

• Uygun nitelikli kişisel koruyucu donanım seçiminde yardımcı olunması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmasıdır.


Risk Değerlendirmesi


İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

• Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

• Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

• İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

• Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

• Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.


Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar


a) İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması

b) Yeni bir makine veya ekipman alınması,

c) Yeni tekniklerin geliştirilmesi,

d) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,

e) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,

f) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,

g) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,

h) İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi olayların ortaya çıkması


Neden Risk Değerlendirme Yapmalıyız?


İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, işletmenin ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Halbuki, gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Önceden belirleme de uygulanan işlemlerin toplamına risk değerlendirmesi veya risk yönetimi diyebiliriz. Sağlayacağı psiko-sosyal ve ekonomik yararlar yönünden risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi sadece yapılması zorunlu bir gereklilik olarak görülmemeli, işletmenin geleceği yönünden önemi üzerinde de durulmalıdır. Risk değerlendirmesi yapmak geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanmasına da ışık tutacaktır. Çünkü, risk değerlendirmesi iş verene, işletmenin durumu hakkında yeterli bilgi sağlayacak, üretimde sürprizle karşılaşma durumunu ortadan kaldıracak ve geleceğe güvenle bakmasına katkıda bulunacaktır.


I-İşletmeye sağlayacağı yararlar:


İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle;

a-İşletmenin sağlık giderleri azalacak

b-Tazminat giderleri azalacak

c-Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak

d-Üretimde kalite yükselecek

e-İşletme güven ve prestij kazanacak

f-Pazar payı yükselecek

g-Ekonomik yönden güçlü hale gelecek


II-Ülkeye sağlayacağı yararlar:


a-Çalışanlardan hastalanan ve iş göremez durumuna düşenlerin sayısı azalacak

b-Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3 ‘ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak (burada söz konusu olan %3’lük pay iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle harcanan giderlerden oluşmaktadır ve bu kaza ve hastalıkların önüne geçilmesiyle bu maaliyetlerin yatırım ve benzeri faaliyetlere aktarılacağı düşünülmektedir.)

c-Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak

d-Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileşecek

e-Çalışma barışına katkı sağlayacak

f-Refah toplumuna dönüşümü hızlandıracak

g-Ülkemiz uluslar arası alanda prestij kazanacaktır


İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri


İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.


Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği verdiğimiz eğitimlerin konu başlıkları;


• Genel İSG Eğitimi ( Yasal haklar ve yükümlülükler, iş kazaları, meslek hastalıkları, risk değerlendirme, temel ilkyardım ve yangın eğitimlerini kapsayan genel bilgilendirme eğitimi )

• İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri Ve İşyerindeki Riskler

• Kaza, Yaralanma Ve Hastalıktan Korunma Prensipleri Ve Koruma Tekniklerinin Uygulanması,

• Acil Durum Eğitimi

• Kilitleme Etiketleme Eğitimi ( Lock Out Tag Out – LOTO )

• Yalnız Çalışma Eğitimi

• Yüksekte Çalışma Eğitimi

• Elektrik ile Çalışma Eğitimi

• El ile Taşıma Kaldırma Eğitimi

• Forklift, Platform, Vinç Güvenli Çalışma Eğitimi

• Makine Koruyucuları Eğitimi

• Temel Ergonomi Eğitimi

• Hijyen & Düzen Eğitimi

• Fiziksel ve Kimyasal Risk Etmenleri Eğitimi

• Kimyasal Maddeler ile Çalışma Eğitimi

• Kişisel Koruyucu Donanımlar Eğitimi

• Yangın Güvenliği Eğitimi

• Toz Patlaması Riskine Karşı Güvenlik Eğitimi

• Temel İlkyardım Eğitimi

• Isı ile Çalışmalarda Güvenlik Eğitimi

• Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

• Basınçlı Kaplarla Güvenli Çalışma Eğitimi

• Güvenli Sürüş Eğitimi (Teorik )

• Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

• İşaret ve Uyarı Levhalar Eğitimi

• Risk Analizi Eğitimi


Acil Durum Eylem Planı


Acil durumlar, her yıl işletmelerde gerek can kaybı ve gerekse maddi kayıplara yol açmaktadır. Ancak bunun önüne geçilebilir. İşletmeler böylesi durumlara hazırlıklı ise, hasar ve yaralanma ya da can kayıpları engellenebilir, etkileri azaltılabilir ve işletmeler normal hayatlarına daha hızlı geri dönebilir.


Genel bir tanımla acil durum planları, bir yerleşme biriminin, bu birim köy, ilçe, veya il olabilir, karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri, bu tehlikelerin meydana gelmesi halinde uğranacak, kayıp ve zararları gerçekçi bir biçimde ortaya koyan ve bu kayıp ve zararların en düşük düzeyde tutulabilmesi için, kimlerin, ne zaman, hangi görev ve yetkiyle, hangi kaynaklar kullanılarak görev üstleneceklerini açıkça tanımlayan bir belgedir. Bu özellikleriyle de acil durum planları, değişen şartlar, yeni ortaya çıkan tehlike ve riskler, görev, yetki ve sorumluluklardaki değişmeler ve gelişmeleri sürekli olarak güncel tutan, planlarda kendilerine görev verilen personeli eğiten, büro veya arazi çalışmaları ile test eden ve sürekli geliştirilen çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.


Acil durum planları uygulamada çok sık görüldüğü şekilde bir kez hazırlanıp daha sonra unutulan belgeler değillerdir. Daha açık bir ifade ile, acil durum planlaması bir plan elde etmek için bir kez yapılan bir çalışma olmayıp, gerçek olaylardan elde edilen dersler, eğitim ve tatbikatlar sırasında görülen eksiklikler dikkate alınarak, sürekli güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir süreçtir.


İşverenler, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak, kullanılacak iş ekipmanının, kimyasalların seçimi, işyerinde çalışma düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirmelidir. Risk değerlendirmesi sonucuna göre de, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verilir. Bu değerlendirme sonucuna göre; işverence alınan önlemler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, işçilerde sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır.


İş kazası, yangın, deprem, sel vb. tehlikelerle karşı karşıya kalınması halinde, çalışanların nasıl davranacaklarının belirlenmesi, hazırlanan planlar çerçevesince düzenlenecek eğitim ve tatbikatlarla pekiştirilmeli, teorikte ve pratikte her türlü duruma hazır olmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde hem çalışanların güvenliği, hem de üretim güvenliği garanti altına alınmış olur.


Çalışma Ortamı Gözetimi


• Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

• İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.


Bilgilendirme Ve Kayıt


• İş güvenliği çalışmalarını aylık olarak firmaya raporlar.

• Verilen eğitimlerin kayıtlarının insan kaynakları biriminde tutulmasını sağlar birer kopyasını saklar.

• İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından yıllık değerlendirme raporu hazırlanır.

• Firmaya taşeron ve saha denetimleri hakkında düzenli aylık rapor sunar.


İlgili Birimlerle İşbirliği


• İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

• İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.